תקנון מיום 16 בפברואר, 2016
מרכז הספורט והנופש באוניברסיטת בן גוריון בנגב

הזכות להירשם כמנוי או להיכנס כאורחים ובכניסות חד פעמיות ניתנת למעוניינים ולבני משפחתם, אשר שילמו את דמי החבר או דמי הכניסה החד פעמית במלואם ומוכנים לפעול בהתאם לנהלים ולתקנון המרכז, לקיים הוראות כל דין, הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, ממשלתיות ועירוניות ולשמור על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה.
הסכמתם המלאה של המנויים / האורחים להוראות המפורטות להלן היא תנאי מוקדם לחברות / כניסה למרכז.

1.   המטרה
מטרת התקנון היא להבטיח כי מרכז הספורט הנופש ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון כלל המנויים ו/או האורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים במרכז.
2.       כללי
2.1.   הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.
2.2.   ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם, אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במרכז, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים.
2.3.   הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מבחינת בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.
2.4.   חל איסור מוחלט להכניס למרכז: משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; כלי זכוכית; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים; מכלי גז למיניהם; מנגל וכל אביזרי תנועה על גלגלים ממונעים ולא ממונעים
2.5.   הכניסה למרכז מותרת רק עם הצגת תג אלקטרוני או רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס הזמנה אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת החברות / אישור ההנהלה.
2.6.   במרכז מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .
2.7.   ילד בכל גיל חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא (חד פעמי) או תג ניסה (כתוספת למנוי).
2.8.   התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המרכז. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא  להביא כלל חפצי ערך למרכז.
2.9.   הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המרכז, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, שיפוצים, תחרויות או אירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.
2.10.  רוכשי כרטיסים חד פעמיים או הנכנסים בהזמנות לא יורשו להשתמש בחדר הכושר,  בחוגים, ובשאר הפעילויות שבמרכז המיועדות למנויים בלבד .
2.11.  בכל זמן הפעילות נוכח מנהל / מנהל תורן האחראי על המרכז מס הטלפון נייד של התורן 0528795844.
2.12.  במקרה של פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לקבלת טיפול ראשוני בעמדת החובש בכניסה למרכז ותיעוד המקרה. הנהלת המרכז לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה ביומן  הטיפולים שבמרכז.
2.13.  החניה שבמתחם המרכז הינה ציבורית, ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חניה ואינה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה.

כללי התנהגות:
2.14.   הנך נכנס למרכז בו השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מסכנת החלקה.
2.15.   אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים בשטח המרכז.
2.16.   חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המרכז לרבות השטחים הפתוחים עפ"י חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983, קיימות שתי פינות עישון מאחורי אולם הספורט ובסמוך לשער חירום ליד תחנת הרכבת.
2.17.   מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו לעשות זאת, על מנת להזדהות בשטח המרכז. הצוות רשאי להחרים את התג האלקטרוני ולהעבירו לטיפול ההנהלה.
2.18.   מנויים / אורחים נדרשים לציית לכל ההנחיות הקשורות בפעילות ולהישמע להוראות הצוות, אורח יוכל להיכנס אך ורק בליווי בעל המנוי שרכש את הכרטיס.
2.19.   משחקי כדור מותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך אך בשום פנים ואופן לא ברחבי המדשאות.
2.20.   הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח המרכז.
2.21.   ההתנהגות בשטח המרכז כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות.
3.       כללי הצטרפות למועדון המנויים
3.1.   תוקף המנוי הנו מיום הרישום ולתקופה של  12 חודשים בלבד. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעי רישום בכל זמן שתחפוץ.
3.2.   הרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד, היינו הורים וילדיהם עד גיל 21. במקרה של רישום שני בני משפחה מחיר המנוי יחושב לפי "שני נרשמים / זוג" במחירון.
3.3.   ילד חייב בתשלום המנוי – כאשר מלאו לו 3 שנים במועד ההרשמה. כרטיס כניסה חד פעמי אורח/ת חייב/ת בתשלום בכל גיל.
3.4.   מנוי חלקי לימים ושעות – מנוי זה יהיה בתוקף בימים ובשעות כמפורט באתר מרכז הספורט ויכול להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת המרכז. תג הכניסה יהיה מוגבל לימים מסוימים ולשעות מסוימות, לא תתאפשר כניסה בימים ובשעות שלא הוגדרו במנוי.
3.5.   קטגוריית המחיר תקבע:  בכפוף להצגת תעודות ומסמכים מתאימים ועדכניים בלבד.
3.6.   המפתח האלקטרוני (תג): הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא  ניתן להעברה. העברת המפתח לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז, ללא החזר כספי.
3.7.   מנויים חדשים ירכשו מפתח אלקטרוני (תג) בהתאם למחיר שנקבע על ידי ההנהלה. מנוי שאיבד תג אלקטרוני יחויב בתשלום.
מנוי / אורח שמעוניין לשכור ארונית אישית יעשה זאת תמורת תשלום שייקבע ע"י ההנהלה. הארונית אינה כספת ! אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה ו/או כל נזק שייגרם. אין להשאיר בארונית חפצים בעלי ערך ומזון. תוקף שכירות הארונית הנו לעונת מנוי אחת בלבד / לאורח – ליום השכרה בלבד.
מנוי אשר לא מחדש את חברותו בסוף העונה או מחדש מנוי ולא משלם עבור הארונית יתבקש לפנותה לא יאוחר משבועיים מתום תקופת המנוי. במידה ולא יפנה את הארונית הנהלת המרכז תפנה את החפצים ללא אישורו ולא תהיה אחראית לתכולתה.
4.       שימוש במתקנים
4.1.   השימוש במתקני המרכז מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא יהיו כל טענות,  דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום.
4.2.   רוכשי כרטיסים חד פעמיים, מנויים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל תורן רשאי להפסיק את פעילותם במרכז ולהוציאם משטח המרכז, ללא החזר כספי.
4.3.   המשתמשים במתקני המרכז או בפעילות המאורגנת על ידו, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המרכז אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה  ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח המרכז. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.
4.4.   האורחים והמנויים משתמשים במתקנים ובפעילויות לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן.
4.5.   הפעילות במרכז הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות ושמירה על כל הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.
5.      כללי ניקיון, היגיינה
5.1.   חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.
5.2.   יש לשמור על הניקיון במרכז ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכיני גילוח, בצבעים לשיער בשטח המלתחה ובשטח המרכז בכלל.
5.3.   חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני המרכז.
6.      נהלי התנהגות בבריכות השחייה וסאונות
6.1.   הכניסה לבריכות ולמתקני המים = – בבגד ים בלבד.
6.2.   חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
6.3.   בריכת המסלולים מיועדת לשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור. בריכה זו אינה מיועדת למשחקים ושעשועים.
6.4.   חובה להישמע להוראות המצילים וצוות המרכז.
6.5.   אין להתגלח, לבצע טיפולי גוף ולהשתמש בשמנים בסאונות.
6.6.   הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות. הכניסה לשטח הבריכה הנה בבגדי ים בלבד, (לא תותר כניסה במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים) ומעבר במקלחות החובה טרם הכניסה לבריכה ולסאונות.
6.7.   מתרחצים  בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים לפי שיקול דעת המציל והוראותיו.
6.8.   אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל ואקדחי מים.
6.9.   משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט !
6.10. אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים  הרטובים.
6.11. במועדים שייקבעו ע"י ההנהלה, ייסגרו חלקים מהבריכה או הבריכה כולה לשחיית שחיינים, שיעורי שחייה  וקייטנות.
6.12. אין לאכול, לשתות ולעשן במתחמי  בריכות השחייה ומתקני המים.
6.13. השימוש בסאונות הינו מגיל 18 ומעלה, לבעלי בריאות תקינה, בהתאם להוראות ובאחריות המשתמש.
6.14. הכניסה למרכז הספורט ללא השגחת מבוגר החל מגיל 14, לא תותר כניסה לבני/ות פחות מ 14 לבדם. במידה והושאר ילד/ה מתחת לגיל 14  ללא השגחה מבוגר (מעל גיל 18) יהיה הדבר באחריות ההורים בלבד!
6.15. הרחצה עד גיל 6 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם ומשמעה קשר עין או קרבה פיזית עם המתרחץ שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה . נוכחותם חובה הן בשעה שילדיהם בתוך מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים.
6.16. בבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי.
6.17. ילדים מתחת לגיל 6 וילדים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות ולשהות באזורי המים הרדודים בלבד.
6.18. שטח המרכז הנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  עקב סכנת החלקה.
7.     השימוש במתקני הספורט ובאולם הכושר למנויים בלבד, עפ"י חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994  והוראות בטיחות והתנהגות הנמצאים באולם הכושר
7.1.  הכניסה לחדר כושר מותרת מגיל 14 ולאחר חתימה על הצהרת בריאות.
7.2.  במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

כללים לביטול מנוי:
עקרונות כלליים: החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המרכז המספק שירותים לקהל המבקרים בכל ימות השנה.
עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות.
הגשת בקשה: בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד. הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.
ביטול מנוי: הביטול יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37) התשע"ד – 2014

הגדרות:
"תמורה"- כל תשלום שעל צרכן לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.
"מחיר חודשי בעסקה"- המחיר שעל צרכן לשלם בעד זכות השימוש בתקופה הקצובה, כשמחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.
"מחיר חודשי במסלול חלופי"- המחיר החודשי בעד אותם שרותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה.
ביטולים:
ביטול עסקה יכנס לתוקפו בתום חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב ע"י המנוי למועדון.
עלויות הביטול:
ישולם החלק היחסי מ"התמורה" בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.
תוספת דמי ביטול למחיר החודשי בעסקה יחולק לשלושה חלקים:
בשליש הראשון- יחויב המנוי ב25% מ"התמורה".
בשליש השני- יחויב המנוי ב20% מ"התמורה".
בשליש השלישי- יחויב המנוי ב17% מ"התמורה".
מחיר חודשי במסלול חלופי הינו 800 ₪ לחודש לאדם.
מחיר חודשי לסטודנט בן- גוריון בנגב לחדר כושר 200 ₪.

בנייה חדשה במרכז הספורט
החל ביום 4 באפריל 2021, מרכז הספורט החל הליך של בניית מתחם חדש הכולל: 2 בריכות מקורות, מלתחות, לובי כניסה ושידרוג חדרי מכונות.
צפי הבנייה הוא כשנתיים,  במשך תקופה זו הבריכה המקורה ומלתחות הכניסה יהיו סגורות.
פרט לכך כל שירותי מרכז הספורט ימשיכו כרגיל.
חשוב להבהיר כי הבנייה החדשה לא תהווה עילה לביטול מנוי.

צוות המרכז מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה !